Klachtenprocedure

Klagen mag, maar wel via de juiste weg

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.
Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we mét elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht.

Er zijn verschillende soorten klachten:

a. klachten van organisatorische aard: die horen bij de schoolleider.
b. klachten van onderwijskundige aard: in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u eerst de intern begeleider, en daarna de schoolleider betrekken.
c. klachten over veiligheid of intimidatie: kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.
Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook kinderen kunnen daar terecht.

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal de schoolleider of bestuurder betrokkenen horen en passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

Schoolcontactpersoon & interne vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een aanspreekpunt voor medewerkers, ouders en kinderen over klachten, pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en alles wat met schoolveiligheid heeft te maken. Een contactpersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. De contactpersoon  verwijst naar de juiste persoon of instantie en blijft ‘onpartijdig‘. De schoolcontactpersoon stelt zich aan het begin van elk schooljaar voor aan de medewerkers, kinderen en ouders middels klassenbezoeken en nieuwsbrief.

Esther Pluis (kleuterjuf kleuterklas 6) is sinds schooljaar 18/19 de schoolcontactpersoon. U kunt haar bereiken via e.pluis@vsrotterdamwest.nl  

Vertrouwenspersoon (extern)

De school kent ook een extern vertrouwenspersoon. Dit is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag, die men onvoldoende vindt opgelost, kan men voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt het klachttraject.

  • Externe vertrouwenspersoon CED groep
  • Ellen Zonneveld en in haar afwezigheid Sonja Deutz.
  • Telefoonnummer : 010-4071599
  • E-mailadres: evp@cedgroep.nl

Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (landelijk) 

  • Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
  • Telefoonnummer : 070-386 16 97
  • E-mailadres : info@gcbo.nl

College van Bestuur Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland

  • Jan Jaap Hubeek
  • Postbus 4292, 3006 AG Rotterdam
  • E-mailadres : bestuur@svzh.nl

In de bijlage vind u de gehele klachtenprocedure van de SVZH.

klachtenregeling PDF