Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR) op school?

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor ongeveer 6 keer per jaar overleg met de schoolleider. Dit overleg gaat over zaken als de begroting, het schoolplan, de schoolgids, het aannamebeleid, eigentijds vrije school onderwijs, groei van de school, huisvesting of ouderbetrokkenheid.

 

Waar gaan wij extra op inzetten?

Naast deze onderwerpen geven we als MR dit schooljaar extra aandacht aan:

 

  • Zorg voor docenten:
  • Doorvertaling van de visie (manifest) naar het klaslokaal:
  • Sterke school
  • Verbetering van het schoolgebouw H
  • een transparant systeem voor de ouderbijdrage
  • Meer terugkoppeling aan en achterbanraadpleging voor ouders

 

 

Wie zit er nu in de MR en hoe vind je ons?

De MR bestaat uit een ouder- en docentenvertegenwoordiging. In 2018-2019 bestaat de MR uit

Docenten Yda Bakker en Esther Pluis en ouders Marije van der Meij, Francien van Westrenen.

 

                                                

Bas Oostveen             Ties Delhaas                      Francien van Westrenen               Marije van der Meij

Koen (KK3)                          Pauw (K1a), Poppy (K2) Jakob (K1a), Mette (K2)                 Gijs (KK6), Saar (KK3)

 

      

Esther Pluis                               Yda Bakker

Docent KK6                               Intern begeleider

 

Wij willen graag dat iedereen ons weet te vinden en dat ouders ons vertellen wat er speelt. Wij zijn per e-mail bereikbaar op mr@vsrotterdamwest.nl. Ouders kunnen ons regelmatig tegenkomen op het schoolplein, ouderavonden, informatiedagen of in het weekbericht, en op de website van de school: www.vsrotterdamwest.nl.

 

Wil jij namens onze school in de GMR?

De Vrije School West maakt onderdeel uit van de Stichting Vrije Scholen Zuid Holland (SVZH). Daaronder vallen nu negen scholen. Omdat we veel dingen gemeen hebben, hebben we naast een eigen MR, ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: een GMR. Daarin zitten ouders en docenten van de verschillende scholen. De GMR gaat over bestuurlijke en bovenschoolse zaken. De GMR vergadert 4 – 6 keer per jaar in Rotterdam.

Wij zijn dringend op zoek naar iemand die namens onze school zitting wil nemen in de GMR. Het is daarvoor niet nodig dat je ook in de MR zit, maar afstemming is wel nodig. Affniteit en/of kennis van financiën en juridische zaken is handig.