Medezeggenschapsraad (MR)

Welke ouders en leerkrachten vormen de MR
De MR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en docenten. De MR bestaat nu uit 6 leden:

 • 3 ouders: Loesanne Hakkens, Ayten Kaymakc en Martijn Barendregt (voorzitter)
 • 3 docenten: Saskia de Jong (1a), Mirjam Jansen (3b) en Petra van der Kaaij (kk3 De Linde)

De MR is per e-mail bereikbaar op mr@vsrotterdamwest.nl.

Vergaderdata 2023-2024:  

 • MR (locatie aula):  5 september, 24 oktober, 12 december, 15 januari, 2 april, 21 mei, 25 juni
 • GMR: volgen

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschap van alle scholen in onze stichting. Namens onze school: Imelda van der Weijden (5b) en er is nog een vacature voor de vertegenwoordiging van de ouders

Wat doet de Medezeggenschapsraad op school?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor ongeveer 6 keer per jaar overleg met de schoolleider. Dit overleg gaat over zaken als de begroting, het schoolplan, de schoolgids, het aannamebeleid, eigentijds vrije school onderwijs, groei van de school, huisvesting of ouderbetrokkenheid.

 • De MR heeft adviesrecht over onder andere:
  vaststellen financieel beleid
 • omgang met bezuinigingen
 • aanstellen/ontslag schoolleiding
 • wijziging toelating- en verwijderingsbeleid leerlingen
 • naschools beleid
 • nieuwbouw en verbouwing school

De MR heeft instemmingsrecht over onder andere:

 • veranderende doelstellingen
 • vaststellen schoolplan
 • fusie
 • personeelsbeleid
 • ouderbijdrage

Naast deze onderwerpen geven we als MR extra aandacht aan:

 • Zorg voor docenten
 • Doorvertaling van de visie (manifest) naar het klaslokaal
 • Sterke school
 • Verbetering van het schoolgebouw
 • Een transparant systeem voor de ouderbijdrage
 • Meer terugkoppeling aan en achterbanraadpleging voor ouders