Schoolgids

De schoolgids van het schooljaar 2023 - 2024 is alleen als digitaal bestand beschikbaar: Download (PDF).

 

De volgende onderwerpen vindt u terug in de schoolgids:

1. Voorwoord

2. Missie en visie van onze school

2.1.       Onze uitgangspunten

2.2.       Ontstaansgeschiedenis van West

3. Over vrijeschoolonderwijs

3.1.       Over de oorsprong het vrijeschool onderwijs

3.2.       Basiskenmerken van het vrijeschoolonderwijs

4. Het onderwijs op West

4.1.       Leerplan

4.2.       Het kleuteronderwijs (groep 1 en 2)

4.3.       De onderbouw (groep 3 t/m 8)

4.4.       Jaarfeesten

5. Hoe monitoren wij de ontwikkeling van kinderen?

5.1.       Leerlingvolgsysteem

5.2.       Testen en toetsen

5.3.       Hoe worden ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind?

6. Pedagogisch beleid en sociale en fysieke veiligheid

6.1.       De vreedzame school

6.2.       Kinderbespreking

6.3.       Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

6.4.       De ​ zorgstructuur​

6.5.       Kinderen ​ met​ ​ een​ ​ extra​ ​ ondersteuningsbehoefte

6.6.       (Meer) begaafdheid

6.7.       COVID19

7. Communicatie over kind, klas en school

7.1.       Informatie over kind en klas

7.2.       Informatievoorziening aan gescheiden ouders

7.3.       Informatie over de school

8. Ouderbetrokkenheid

8.1.       Hoe kunnen ouders actief bijdragen aan de school?

9. Organisatie

9.1.       Organogram en functies in de school

9.2.       Team 2020 – 2021

9.3.       Medezeggenschapsraad

9.4.       Stichtingsbestuur SVZH

10. Praktische zaken​

10.1.     Leerlingaantallen

10.2.     Lestijden

10.3.     Studiedagen en vakanties

10.4.     ​Aanmelding ​en​ toelating​

10.5.     Vrijwillige ouderbijdrage​

10.6.     Buitenschoolse opvang & peutergroep

10.7.     Klachtenregeling

10.8.     Privacy

10.9.     Mobiel telefoongebruik