Aansluiting vervolgonderwijs

Na de basisschool

Aan het einde van de basisschool heeft een kind van de vrijeschool zijn/haar motoriek, gevoel en verstand geschoold en goed ontwikkeld. Deze vermogens vormen de basis om met vertrouwen, inzicht, kracht en verstand door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Op de meeste vrijescholen ligt het niveau van de uitstroom boven het landelijk gemiddelde, er gaan gemiddeld meer leerlingen naar de Havo of het VWO. Na de 6de klas stromen leerlingen uit naar verschillende middelbare scholen in Rotterdam, van het VMBO tot het Gymnasium. Elk jaar kiest een aantal kinderen ervoor om naar het voortgezet onderwijs van de vrijeschool in Rotterdam (vwo, havo of vmbo) te gaan.

De overstap van de vrije basisschool naar regulier voortgezet onderwijs verloopt goed. Kinderen die van de vrijeschool komen hebben geleerd om te zoeken naar de mogelijkheden en niet te struikelen over de onmogelijkheden. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschoolleerlingen leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.

Uitstroom tijdpad: visie en aanpak

Koers V.O. Rotterdam en Vrijeschool Rotterdam-West

Als Rotterdamse basisschool sluiten wij aan bij de Overstaproute die jaarlijks met ons wordt gedeeld door Koers V.O., het samenwerkingsverband van de Rotterdamse scholen. Voor het uitwisselen van gegevens werken we met Onderwijs Transparant.

Gemeenschappelijk verantwoordelijkheid van leerkrachten, administratie, IB, SL samen met ouders

Bij ons op school dragen we uit dat het afgeven van schooladviezen een verantwoordelijkheid is die we samen dragen.  De interne begeleider monitort het proces en is eindverantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling.  We streven ernaar om voor alle leerlingen een schooladvies af te geven dat echt past bij hoe wij de leerlingen hebben zien ontwikkelen in brede zin: hoofd, hart en handen.  

We willen leerlingen gelijke kansen bieden, kansrijk adviseren én realistisch. Het wordt spannend hoe het proces richting definitieve schooladvisering zal gaan na de eerste landelijke Doorstroomtoets. Wat we verplicht zijn vanuit de overheid en wat wij realistisch vinden vanuit ons perspectief.  

Aanpak

Vanaf september klas 5 worden de leerkrachten én ouders door IB meegenomen in het proces rondom uitstroom. Er is een helder tijdpad, er wordt een ouderavond georganiseerd om inzichtelijk te maken hoe wij als school tot schooladviezen komen: inhoudelijk en in de tijd. Uitstroomprognoses (maart klas 5), voorlopige én definitieve schooladviezen in klas 6 worden door leerkrachten, intern begeleider  én schoolleider voorbereid en doorgesproken. 

Als er in klas 4 bij leerlingen duidelijk wordt dat er een eigen leerlijn nodig is en mogelijk lage uitstroom wordt verwacht, worden ouders vroegtijdig meegenomen in het proces om teleurstellingen te voorkomen en om ouders op weg te helpen om een passende school te vinden. Indien nodig, betrekken wij Koers V.O. hierbij.

Terugkoppeling schooladviezen na 3 jaar

Dit schooljaar (2023-2024) hebben we voor het eerst een terugkoppeling ontvangen van het schoolniveau na drie jaar op het voortgezet onderwijs. SL en IB hebben dit overzicht besproken en geconstateerd dat de schooladviezen die we toen voor onze eerste 17 schoolverlaters hebben afgegeven grotendeels overeenkomen met het huidige niveau van de leerlingen. Bij de brede adviezen die door ons werden afgegeven, zitten de meeste leerlingen nu op het hoogste niveau. De leerlingen met afgegeven VMBO-GL presteren allen op VMBO-TL niveau. Slechts één leerling stroomde af naar beneden.