Verlof aanvragen leerling

Extra verlof
Het is wettelijk niet toegestaan leerlingen extra vrij te geven voor vakantie buiten de schoolvakanties om, b.v. om op vakantie te gaan, eerder te vertrekken om de grote drukte van de vakantie uittochten voor te zijn of om een bezoek aan het land van herkomst te brengen. De enige uitzondering doet zich voor als één van de ouders wegens zijn of haar beroep niet in de schoolvakanties met het gezin 2 weken op vakantie kan gaan (volgens een te tonen werkgeversverklaring), uitgezonderd de eerste en laatste twee weken van een schooljaar.

Gewichtige omstandigheden
Ouders kunnen ook om andere redenen dan vakantie wensen dat hun kinderen extra vrij van school krijgen. De reden heeft dan bijna altijd betrekking op persoonlijke of familieomstandigheden: een trouwerij, een ernstige ziekte of sterfgeval in de familie. Voor deze ‘andere gewichtige omstandigheden’ mag een leerling per schooljaar maximaal tien dagen vrijaf krijgen. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid: "Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?"

Rustdag voor kinderen van 4 en 5 jaar

Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kleuter. Tegelijkertijd is continuïteit  van groot belang voor zowel het kind, de klas en de leerkracht. Voor kinderen van 4 geldt dat ouders met de docent afstemmen wat haalbaar is en of een tijdelijke of structurele rustdag nodig is.

Volgens de leerplicht mag een kind van 5 jaar maximaal 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig maar vanwege de continuïteit vragen we u dit in overleg te doen met de leerkracht en met een melding bij de directeur. Stuur vooraf een mail aan directie en de klassenleerkracht(en). Heeft uw kind nog meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn.

Zo dien je een verlofverzoek in

Alle verzoeken om extra verlof moeten tijdig (liefst tien dagen van tevoren) schriftelijk aan de schoolleiding worden gericht. Uiteraard is dit bij sterfgevallen meestal niet mogelijk, neem in dat geval contact op met de schoolleiding of de leerkracht.

Deze bureaucratische stap is nodig om willekeur te voorkomen en transparantie te vergroten. Bovendien controleert de inspectie en leerplicht steekproefsgewijs geoorloofd verzuim, waarbij de schriftelijke aanvragen en bijbehorende bewijsstukken worden doorgenomen. Als deze niet in orde zijn, wordt dat meegenomen in hun oordeel over hoe wij als school ons eigen beleid (en dat van de leerplicht) handhaven.

Download hier het formulier Aanvraag Extra Verlof 

N.b. Mocht u deze regels niet in acht nemen, dan zijn wij vanuit de wet Leerplicht verplicht om dit als ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Kinderen die te laat op school komen registreren wij ook. Veelvuldig te laat komen wordt behandeld als ongeoorloofd schoolverzuim.

Lees hier meer over ons beleid op afwezigheid van kinderen (te laat komen, ongeoorloofd verzuim, ziekteverzuim, geoorloofd verlof etc.).