Ouderbijdrage: samen maken we de school

Op de Vrije School Rotterdam West werken docenten en ouders aan een eigentijdse vrije schoolwaar niet alleen het beste onderwijs wordt gegeven, maar waar ook een grote onderlinge betrokkenheid is. Onze ambities kunnen wij alleen waar maken met de inzet en steun van ouders. Daarom vragen wij aan alle ouders een (vrijwillige) financiële ouderbijdrage naar draagkracht. Ook zijn er heel veel ouders die een sociale bijdrage leveren.

Financiële bijdrage

Elke school in Nederland krijgt van de Rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee wordt voor het grootste gedeelte de salarissen van het personeel betaald. De vrijeschool heeft een breder aanbod en we gebruiken de (vrijwillige) ouderbijdrage onder meer om het volgende te bekostigen:

  • De kinderen werken met duurzame natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • We hebben de mogelijkheid om een keuze te maken uit extra leerkrachten. Bijvoorbeeld voor het vak euritmie, muziek, handwerk etc.
  • We organiseren jaarfeesten waarvoor we materialen en andere zaken nodig hebben.
  • De aanschaf en gebruik van duurzame meubels, speelgoed en leesboeken

Tabel ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

Voor het schooljaar 2018-2019 hanteren wij de volgende tabel:
Belastbaar inkomen en aantal kinderen
jaarinkomen                per kind
< 19.982                       € 150,-
19.982 < 33.791          € 250,-
33.791 < 67.072          € 350,-
67.072 of meer           € 450,-

Een school voor iedereen

Het betalen van de (vrijwillige) ouderbijdrage mag geen belemmering zijn om uw kind bij ons op school aan te melden. Bij zorgen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met onze administratie.

Jaarrekening en de MR

Elk jaar wordt de ouderbijdrage verantwoord in de jaarrekening. Er worden afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraad, waaraan het geld wordt besteed. De ouders houden dus door de medezeggenschapsraad een vinger aan de pols. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd door de MR om de ouders hierover te informeren.

Sociale bijdrage

Ouders kunnen op diverse terreinen meehelpen om ons onderwijs mogelijk te maken. Dit kan zijn door mee te denken op beleidsniveau in bijvoorbeeld de MR of de visiegroep, af en toe het lokaal van de leerkracht schoonmaken, het plein onderhouden, een gastles geven, rijden voor excursies, muziek maken, helpen bij jaarfeesten, inzet bij ruilmarkten etc. We kennen heel veel werkgroepen. Bij de intake krijgt u een overzicht van alle werkgroepen.