Missie en visie van onze school

Missie: hier staat West voor

Wij maken kwalitatief hoogstaand eigentijds vrijeschoolonderwijs waarin de leerkracht de groep leidt vanuit verbinding met zichzelf en ieder kind als individu, met als doel dat kinderen hun eigen ik en wil ontdekken en kunnen sturen zodat ze autonomie bereiken. Niet als einddoel, maar als middel. Onze leerkrachten stimuleren deze autonome kinderen zodat zij zich vol vertrouwen kunnen verhouden tot en verbinden met de wereld om zich heen.

Visie: ons streven voor de komende jaren

Wij zijn een professionele schoolorganisatie waar alles erop gericht is om het leerproces tussen leerkracht en leerlingen te optimaliseren. Vanuit die duidelijke en rustige basis ontwikkelen we eigentijds vrijeschoolonderwijs en vormen we met ouders/verzorgers en onze omgeving een goed afgestemde gemeenschap.

Onze uitgangspunten

Onze visie en missie zijn gestoeld op verschillende uitgangspunten. Deze zijn deels meegegeven bij de oprichting van de school en deels gedefiniëerd in de afgelopen jaren.

Gewoon goed onderwijs voor ieder kind

Vooropgesteld zorgen wij dat de leerlingen op onze school alle basiskennis en vaardigheden goed beheersen zoals beschreven in de landelijke kerndoelen. Dat ze de bij hun niveau passende streefdoelen hebben gehaald en gekwalificeerd zijn voor hun vervolgonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid bouwen we ons vrijeschoolonderwijs op.

Vanuit traditie werken we bewust aan vernieuwing van ons vrijeschoolonderwijs

Met onze wortels in de vrijeschooltraditie en antroposofie, stemmen we ons onderwijs af op onze context: Rotterdam West in de 21e eeuw. De vrijeschool heeft een lange traditie[1] en nodigt tegelijkertijd van oudsher uit tot doorontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie en pakken die handschoen dus op. Wij willen de traditie goed begrijpen en vooral bepalen wat kinderen in deze tijd van ons als school vragen. Wij hebben tegelijkertijd oog voor haalbaarheid: wat wij als leerkrachten en gemeenschap in deze tijd met elkaar willen en kunnen opbrengen. Daarom maken wij keuzes om bepaalde dingen niet meer te doen, anders te doen of toe te voegen. Wij zien het bijvoorbeeld als onze opdracht om de digitale ontwikkelingen mee te nemen in ons onderwijs, zodat leerlingen leren om bewust, autonoom, creatief, veilig en gezond met digitale middelen om te gaan. Ook hebben wij de traditionele jaarfeesten in een zorgvuldig proces met leerkrachten en ouders omgevormd naar vier jaarfeesten. Met deze vereenvoudiging hopen wij bij te dragen aan het in betekenis, naamgeving en activiteit toegankelijk kunnen vieren zodat we met een brede gemeenschap het ritme van het jaar kunnen beleven.

Wij hebben aandacht voor het individu vanuit een focus op degroep

Zoals vele vrijeschoolleerkrachten zeggen wij iedere ochtend als team gezamenlijk een spreuk die start met de zin: “Vanuit de geestelijke wereld is dit kind tot ons neergedaald, wij willen zijn raadsel ontsluieren…”. Wij zoeken in ons onderwijs naar antwoorden op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind en geven tegelijkertijd volle aandacht aan de klas als sociale groep. We willen kinderen meegeven dat het behoren tot een groep en je leren verhouden tot anderen, minstens zo belangrijk is als ieders individuele ontwikkeling. Het belang van de sociale groep is ook in ons aanbod verweven. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden is socialisatie en persoonsvorming nadrukkelijk onderdeel van ons leerplan. Wij geloven dat als kinderen zich geborgen weten in een groep, zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen. Bij ons op school zetten de kinderen de eerste stappen op hun weg daar naar toe.

We zijn een inclusieve en toegankelijke school in de wijk

Vrijescholen hebben een specifieke visie en achtergrond, tegelijkertijd hebben ze van oudsher juist het doel om voor alle kinderen toegankelijk te zijn. Wij willen ons expliciet inzetten om deze toegankelijkheid te vergroten en eventuele drempels te verlagen. Met als doel om een school te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht de verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden. Dit is extra relevant gezien de grote diversiteit in Rotterdam West. Wij willen dat alle kinderen in verbinding met elkaar opgroeien en dat leerkrachten, ouders en de wijk een gemeenschap vormen die om de kinderen heen staat. Concreet gaat toegankelijkheid en inclusiviteit bijvoorbeeld over taalgebruik (voorkomen van teveel jargon en insidersinformatie), naamgeving van feesten (refererend aan natuur en beleving en niet aan één specifieke religie). Ook betekent inclusiviteit iets voor de inhoud van ons onderwijs. Voor ieder leerjaar kijken we ​hoe ​ de​ ​ bestaande​​ liederen, rituelen en vertelstof​ ​uitgebreid,​ verdiept ​of vervangen kunnen worden door inspiratie op te doen in de diversiteit die de wereld en Rotterdam rijk is. Zodat er etnische en culturele diversiteit ontstaat in voorbeeldfiguren, verhalen en beelden. Uiteindelijk gaat inclusiviteit en laagdrempeligheid ook over het als school (qua leerlingen en werknemers) een afspiegeling zijn van de wijk.

Wij volgen het ritme van de natuur en halen buiten binnen

In ons vrijeschoolonderwijs hechten we veel waarde aan de rijkdom van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. Wij willen kinderen de kans bieden om de natuur te ervaren, zich te verwonderen en verbinden met de omgeving en bovendien biedt de natuur prachtige aanknopingspunten om te werken aan onze onderwijsdoelen. Daarnaast is de natuur en onze leefomgeving iets dat we allemaal delen ongeacht onze achtergrond.

Nu is Vrijeschool Rotterdam West is een school midden in de stad. Dus zorgen we dat we buiten binnen halen en de natuur zoveel mogelijk opzoeken. Concreter: de kleuters hebben iedere week een buitenlesdag waarop ze de gehele schooldag buiten doorbrengen. Voor de hele school geldt dat we zoveel mogelijk op pad gaan en pauzes bijna altijd buiten houden: in weer en wind. Met als uitgangspunt dat slecht weer niet bestaat, maar slechte kleding wel. Ook maken alle​ klassen geregeld een natuurwandeling; in een stadswijk valt er genoeg natuur te beleven. Tijdens deze wandelingen ervaren en volgen de kinderen de seizoenen, weersinvloeden en beleven ze wat er in een stad als Rotterdam allemaal aan biodiversiteit te zien, te horen en te proeven is. Leerkrachten gebruiken de natuur van buiten om binnen in het klaslokaal de seizoenen zichtbaar te maken. Tijdens de heemkundeperiodes vanaf klas 1 maakt de stadse natuur nadrukkelijk onderdeel uit van het lesprogramma. Ook wetenschap en techniek spelen daarbij een rol. De natuur biedt verder materialen die binnen de school dienstbaar zijn in allerlei spel- en leermomenten.

Er wordt aandacht besteed aan het principe van de natuurlijke kringloop, waardoor leerlingen zich bewust worden van het feit dat we allen onderdeel van een groot geheel zijn. Juist in een grote stad is dit een punt waar je extra aandacht aan moet besteden, omdat dit niet logischerwijze zichtbaar is in een omgeving waar alleen de mens de maat der dingen lijkt.

Wij brengen beweging in de klas

Ons onderwijs richt zich op hoofd, hart en handen. Spel en beweging zien we als essentiële schakel tussen deze drie elementen. Bewegen ondersteunt het leren. In het vrijeschoolonderwijs zit al standaard de koppeling tussen bewegen en leren door veel te zingen, muziek maken, klappen, stampen en euritmie. Wij willen leren middels de beweging intensiveren door actief werkvormen in te zetten en in bepaalde klassen ook flexibel meubilair te gebruiken. Daarmee kan een klaslokaal in een handomdraai worden veranderd. Beweging in de klas stimuleert het leren met hoofd, hart en handen. In de kleuterklas gebeurt dat volop door het vormgegeven vrije spel. In de onderbouw willen we dit zoveel mogelijk voortzetten.

Kinderen hebben aandacht voor schoonheid en respect voor materiaal

Wij zorgen voor een lichte, heldere en aantrekkelijke (leer)omgeving door veel aandacht te besteden aan inrichting. Ons meubilair, spel- en onderwijsmateriaal heeft zoveel mogelijk een natuurlijke basis. We willen kinderen bewust laten worden van de schoonheid van onze omgeving en leren om zelf schoonheid te scheppen. We brengen kinderen respect bij voor onze spullen en omgeving, van het glazen servies tot het spelmateriaal en de schriften. Wij doen er alles aan om een opgeruimde, lichte, warme en verzorgde school te hebben.

Lees verder over ons onderwijs in de schoolgids Download (PDF)

[1] De vrijeschool bestaat nu ruim 100 jaar en er zijn in Nederland een kleine 90 scholen. Wereldwijd zijn in 70 landen 1.180 scholen. Zie Vereniging van Vrijescholen